Daiva Rudzenskienė

Skyrybų advokatai Kaune

Daiva Rudzenskienė

+370 670 19095

Šeimos teisės specializacijos:

Santuokos nutraukimas bendru sutikimu

Santuokos nutraukimas dėl kito sutuoktinio kaltės

Santuokos nutraukimas vieno iš sutuoktinių prašymu

Vedybų sutartis

Išlaikymas

Tėvystės (motinystės) nustatymas

Tėvystės (motinystės) nuginčyjimas

Nestandartinės šeimos teisės bylos

 

Išsilavinimas

Datos 2009-2014
Kvalifikacija Teisės magistro laipsnis
Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, pavadinimas ir tipas Vilniaus universitetas, aukštoji mokykla
Pagrindiniai dalykai, profesiniai gebėjimai Lietuvos Respublikos konstitucinė teisė, teisės filosofija ir sociologija, teisinis argumentavimas, Europos Sąjungos teisė, tarptautinė viešoji teisė, tarptautinė privatinė teisė, tarptautinės baudžiamosios teisės problemos, civilinė teisė, šeimos ir paveldėjimo teisė, prievolių teisė, daiktinė teisė, baudžiamoji teisė, administracinė teisė, administracinis procesas, civilinis procesas, baudžiamasis procesas, užsienio šalių baudžiamojo proceso pagrindai, kriminalistika, nusikaltimų tyrimo metodika, asmens teisių apsauga baudžiamajame procese, bausmių vykdymo teisė, kaltinimas, baudžiamoji atsakomybė už atskiras nusikaltimų rūšis, įrodymai ir įrodinėjimas baudžiamajame procese, nusikaltimų kvalifikavimo problemos. Baigęs teisės programą absolventas geba teisiškai kvalifikuoti faktines aplinkybes, vertinti teisės pažeidimus, analizuoti įstatymus, kitus teisės šaltinius, aiškinti teisės normų prasmę ir teisingai jas taikyti, analizuoti teisminę ir administracinę praktiką, rengti teisinių dokumentų projektus, teikti kvalifikuotas teisines išvadas ir konsultacijas, geba taikyti teisės mokslo metodus, moksliškai analizuoti socialiai reikšmingas problemas ir procesus įvairiose profesinės ir socialinės veiklos srityse, atlikti teisės tyrimus, naudojantis bendro ir specialaus teisinio mokslinio pažinimo metodais. Įgyta kvalifikacija suteikia teisę dirbti pagal profesiją, kuri yra įtraukta į valstybės reglamentuojamų profesijų sąrašą vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nurodymais, arba užsiimti kuria nors kita teisine profesine veikla, kuri nėra įtraukta į reglamentuojamų profesijų sąrašą.
Lietuvos kvalifikacijų sandaros ir Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sąrangos lygmenys Septintas, vientisosios studijos, apimančios pirmosios ir antrosios pakopos studijas
 

Datos

 

2006-2010

Kvalifikacija Teisės profesinio bakalauro laipsnis, teisininko kvalifikacija
Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, pavadinimas ir tipas VšĮ Kolpingo kolegija, aukštoji mokykla
Pagrindiniai dalykai, profesiniai gebėjimai Teisės teorija ir istorija, teisės mokslo šakos: konstitucinė, civilinė, šėimos, notariato, baudžiamoji, darbo, administracinė, Europos Sąjungos, tarptautinė, kriminalistika, civilinis, baudžiamasis, vykdymo procesai. Baigęs teisės studijų programą absolventas išmano Lietuvos Respublikos teisės sistemą, norminius teisės aktus, moka juos taikyti ir sugeba spręsti konkrečias praktines teisės problemas bei įgyja profesinę kompetenciją savarankiškai atlikti asmeninės atsakomybės reikalaujantį darbą šiose veiklos srityse: teisės aktų paieška ir apskaita, teisės normų taikymas, teisinių dokumentų rengimas ir konsultavimas teisiniais klausimais, pavedimų, susijusių su teismo posėdžių ir raštinės darbo organizavimu, vykdymas, teisinis įmonių ir įstaigų veiklos administravimas, ikiteisminis tyrimas, vykdymo procesas.
Lietuvos kvalifikacijų sandaros ir Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sąrangos lygmenys Šeštas, pirmosios pakopos koleginės profesinio bakalauro studijos
Datos 1987 – 1991
Kvalifikacija Muzikos ir dainavimo mokytoja ir muzikos vadovė
Įstaigos, kurioje įgytas išsilavinimas, pavadinimas ir tipas Panevėžio J.Švedo pedagoginė muzikos mokykla, aukštesnioji mokykla
Pagrindiniai dalykai, profesiniai gebėjimai Muzikos teorija, istorija ir literatūra, muzikos metodika, pedagogika, psichologija, vokalas ir chorinis dainavimas, dirigavimas, choreografija, muzikos instrumentai: fortepijonas ir akordeonas. Baigęs muzikinio auklėjimo studijų programą absolventas geba valdyti pedagoginį procesą – kelti tinkamus mokymo tikslus ir uždavinius, numatyti pedagoginio poveikio rezultatus ir mokymo etapus, formuoti tinkamą psichologinę atmosferą pamokoje, skatinančią mokymosi motyvaciją, tikslingai naudoti šiuolaikinės pedagoginės psichologijos žinias, kurti individualias ugdymo programas, atsižvelgiant į ugdytinio gebėjimus, tikslingai taikyti įvairius didaktinius metodus, tinkamai formuoti grojimo muzikos instrumentais ir vokalo įgūdžius, tinkamai parinkti mokinio gebėjimus ir pasirengimo lygmenį atitinkantį repertuarą.
Lietuvos kvalifikacijų sandaros ir Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sąrangos lygmenys Penktas, aukštesniojo mokymo studijos

Kvalifikacijos kėlimas

Eil. Nr. Data Dalyvavimas seminaruose, konferencijose, diskusijose, apskritojo stalo diskusijose ar kitame renginyje teisės klausimais Vieta
1. 2014-09-26 Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Baudžiamosios justicijos katedros, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Baudžiamosios teisės ir proceso instituto bei Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakulteto Viešosios teisės katedros organizuota mokslinė praktinė konferencija „Baudžiamasis procesas: teisingumo garantas ar kliūtis“ Vilniaus universiteto Teisės fakultetas, Saulėtekio al. 9, I rūmai, Vilnius
2. 2014-10-13 Lietuvos advokatūros organizuotas seminaras „Peticijų teikimas Europos Žmogaus Teisių Teismui naujausios praktikos kontekste“. Seminaro kodas S141013 Viešbutis „Kaunas“, Laisvės al. 79, Kaunas
3. 2014-11-17 Lietuvos advokatūros organizuotas seminaras „Atstovavimo civiliniame procese praktiniai aspektai“. Seminaro kodas S141117 Viešbutis „Kaunas“, Laisvės al. 79, Kaunas
4. 2014-12-05 Lietuvos advokatūros ir Lietuvos jaunųjų advokatų asociacijos organizuota konferencija „Advokatų savivalda: norma ar vertybė?“ Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija, Gedimino pr. 30, Vilnius
5. 2014-12-10 Lietuvos advokatūros organizuotas seminaras „Advokato buhalterinės apskaitos vedimas pagal veiklos formas bei mokesčių mokėjimas“. Seminaro kodas S141210 Kultūros ir komunikacijos centras, Pramonės g. 1B, Alytus
6. 2014-12-17 Lietuvos advokatūros organizuotas seminaras „Elektroninės priemonės advokato veikloje”. Seminaro kodas S141217 Viešbutis „Kaunas“, Laisvės al. 79, Kaunas
7. 2015-01-16 Vilniaus universiteto Teisės fakulteto, advokatų kontoros Tark Grunte Sutkiene bei Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos organizuotoje konferencijoje-diskusijoje „Grupės ieškinys: iššūkiai ir galimybės” Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija, Gedimino pr. 30, Vilnius
8. 2015-01-26 Lietuvos advokatūros organizuotas seminaras „Europos arešto orderio išdavimas ir vykdymas“. Seminaro kodas S150126 Lietuvos advokatūros mokymo centras, Sporto g. 12, Vilnius
9. 2015-02-06 Lietuvos advokatūros organizuotas seminaras „Juridinė retorika (viešoji kalba) ir teisinio argumentavimo ypatumai“. Seminaro  kodas S150206 Kultūros ir komunikacijos centras, Pramonės g. 1B, Alytus
10. 2015-03-18 Lietuvos advokatūros organizuotas seminaras „Gynėjo teisės ir probleminiai aspektai taikant kardomąsias priemones ir kitas procesines prievartos priemones ikiteisminiame tyrime“. Seminaro kodas S150318 Lietuvos advokatūros mokymo centras, Sporto g. 12, Vilnius
11. 2015-04-16 ELSA ir Lietuvos advokatūros konferencija „Advokatų veiklos vertinimo tendencijos: vartotojų teisių apsauga Lietuvos advokatūroje“ Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija, Gedimino pr. 30, Vilnius
12. 2015-07-13 Nacionalinės teismų administracijos renginys, tema „Teismų elektroninės paslaugos: iššūkiai ir perspektyvos“, minint portalo E.TEISMAS.LT dvejų metų jubiliejų“ Nacionalinė teismų administracija, Sapiegos g. 15, Vilnius
13. 2015-07-30 Nacionalinėje teismų administracijoje vykę UAB „Leksinova“ mokymai tema „Teisminė mediacija elektroninėje erdvėje“ Nacionalinė teismų administracija, Sapiegos g. 15, Vilnius
14. 2015-08-21 Lietuvos advokatūros organizuotas seminaras „Šeimos bylų nagrinėjimo ir teismo sprendimų vykdymo ypatumai“. Seminaro kodas S150821 Viešbutis „Kaunas“, Laisvės al. 79, Kaunas
15. 2015-09-16 Lietuvos teisės instituto organizuotas seminaras-diskusija, tema „Neteisėta cigarečių apyvarta: kriminologiniai ir teisiniai aspektai“ Muitinės mokymo centras, Jeruzalės g. 25, Vilnius
14. 2015-10-16 Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Baudžiamosios justicijos katedros organizuota mokslinė-praktinė konferencija „Baudžiamoji justicija ir verslas“ Vilniaus universiteto Teisės fakultetas, Saulėtekio al. 9, I rūmai, Vilnius
15. 2015-11-13 Lietuvos advokatūros, Vilniaus apygardos teismo ir Teisingumo ministerijos organizuota konferencija  „Valstybės garantuojama antrinė teisinė pagalba (VGTP): status quo ir iššūkiai“ Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija, Gedimino pr. 30, Vilnius
14. 2015-11-16 Vilniaus universiteto Teisės fakulteto bendradarbiaujant su LR Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetu organizuota konferencija  „Teisė į privatų gyvenimą” Lietuvos Respublikos Seimas, Gedimino pr. 5, Vilnius
15. 2015-11-26 Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Privatinės teisės katedros organizuota konferencija-diskusija „Naujovės bendrovių teisėje: Europos modelinis bendrovių aktas (EMCA) Lietuvos kontekste“ Vilniaus universiteto Teisės fakultetas, Saulėtekio al. 9, I rūmai, Vilnius
14. 2015-12-03 Lietuvos advokatūros organizuotas seminaras „Baudžiamosios teisės normų taikymo problematika: neteisėtas praturtėjimas (LR BK 189 prim. str.)“ Lietuvos mokslų akademija, Gedimino pr. 3, Vilnius
15. 2015-12-04 Lietuvos advokatūros, Lietuvos jaunųjų advokatų asociacijos ir Teisingumo ministerijos organizuota konferencija „Advokatūra rytoj: kokių reformų laukti?“ Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija, Gedimino pr. 30, Vilnius
14. 2016-03-29 Lietuvos advokatūros organizuotas seminaras „Civilinio proceso reglamentavimo naujovės ir aktuali teismų praktika“. Seminaro kodas S160329 Viešbutis „Kaunas“, Laisvės al. 79, Kaunas
15. 2016-04-29 Lietuvos advokatūros organizuotas seminaras  „Baudžiamosios justicijos aktualijos“. Seminaro kodas  S160429 (2) Viešbutis „Kaunas“, Laisvės al. 79, Kaunas
14. 2016-08-26 Lietuvos advokatūros organizuotas seminaras  „Kaltės nustatymo ir įrodinėjimo baudžiamosiose bylose klausimai, advokato vaidmuo“. Seminaro kodas  S160826 Viešbutis „Kaunas“, Laisvės al. 79, Kaunas


Darbo patirtis

Datos   Nuo 2014-09-22 iki dabar
Profesija arba pareigos   Advokato padėjėja
Pagrindinės veiklos ir atsakomybės  Teisinių konsultacijų teikimas, procesinių ir kitų dokumentų projektų rengimas, dokumentų analizė, vertinimas ir išvadų teikimas, atstovavimas
Darbovietės pavadinimas ir adresas   Advokatė Audra Beta Rekštienė, Nemuno g. 10-4, Kaunas
Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka  Teisinė veikla (kodas pagal EVRK 2 red. 691000)
Datos   2011-11-11 – 2014-09-19
Profesija arba pareigos   Teisininkė
Pagrindinės veiklos ir atsakomybės   Teisinių konsultacijų teikimas, procesinių ir kitų dokumentų projektų rengimas, dokumentų analizė, vertinimas ir išvadų teikimas
Darbovietės pavadinimas ir adresas   UAB „Teisinė info“, Raguvos g. 7, Kaunas
Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka   Paslaugos
Datos 2007-07-13 – 2011-09-26
Profesija arba pareigos Neakivaizdinių studijų vadovė
Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Neakivaizdinės ir ištęstinės studijų formos studijų proceso organizavimas, vykdymas ir vadovavimas, teisės aktų analizė ir teisės aktų projektų rengimas.
Darbovietės pavadinimas ir adresas VšĮ Kolpingo kolegija
Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka švietimas
Datos 2002; 2003; 2006
Profesija arba pareigos Papildomo mokymo mokytoja
Pagrindinės veiklos ir atsakomybės Ugdymo proceso planavimas ir valdymas, ugdymo metodikų taikymas ir ugdymo proceso           organizavimas įvairių poreikių vaikams, ankstesnio vaikų ugdymo proceso spragų šalinimas.
Darbovietės pavadinimas ir adresas Individuali veikla pagal verslo liudijimą
Darbovietės veiklos sritis arba ūkio šaka švietimas

+370 670 19095

text

  • 3 + 20 =