Gyvenimas skyrium (separacija)

Gyvenimas skyrium (separacija) pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau tekste – CK)  3.73 straipsnio 2 dalies nuostatas gali būti patvirtinta kai abu sutuoktiniai kreipiasi su bendru prašymu į teismą dėl gyvenimo skyrium patvirtinimo, jeigu dėl gyvenimo skyrium pasekmių jie yra sudarę sutartį, kurioje numato nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos, jų išlaikymo ir auklėjimo, taip pat sutuoktinių turto padalijimo ir tarpusavio išlaikymo klausimus.

Mūsų advokato kontora teikia visas teisines paslaugas susijusias su gyvenimo skyrium (separacijos) patvirtinimu abiejų sutuoktinių bendru sutikimu.

Teisinės advokato kontoros paslaugos dėl gyvenimo skyrium (separacija):

  1. Teisinės advokato ar advokato padėjėjo konsultacijos dėl gyvenimo skyrium (separacijos) bendru sutuoktinių sutikimu sąlygų, reikalavimų, reikiamų dokumentų
  2. Teisinės paslaugos susijusios su gyvenimo skyrium (separacijos) dokumentų projektų parengimu
  3. Advokato ar advokato padėjėjo paslaugos atstovaujant klientą teisme ir kitose institucijose

Teisinės advokato ar advokato padėjėjo konsultacijos

Teisinės advokato kontoros (advokato ar advokato padėjėjo) konsultacijos dėl gyvenimo skyrium (separacijos) bendru abiejų sutuoktinių sutikimu metu sužinosite kokios yra bendro sutuoktinių prašymo dėl gyvenimo skyrium (separacijos) patvirtinimo sąlygos, kokius dokumentus būtina parengti ir pateikti teismui, koks yra galimas turto padalinimas, kaip galėtų būti sprendžiamas nepilnamečių vaikų išlaikymo klausimas, kokia galima bendravimo su nepilnamečiais vaikais tvarka ir jos nustatymo reikšmė bei kitus su šiuo procesu susijusius klausimus.

Teisinės advokato ar advokato padėjėjo paslaugos susijusios su gyvenimo skyrium (separacijos) dokumentų projektų parengimu

Advokato kontoros teisininkai, pagal Jūsų užsakymą parengia visus reikiamus teismui teikiamus dokumentus dėl gyvenimo skyrium (separacijos) – prašymą teismui dėl gyvenimo skyrium patvirtinimo ir sutartį dėl gyvenimo skyrium (separacijos) pasekmių. Minėta sutartis yra vienas svarbiausių šio proceso dokumentų, nes patvirtinęs sutartį, teismas jos turinį įrašo į sprendimą (CK 3.76 straipsnio 4 dalis).

Advokato ar advokato padėjėjo atstovavimas gyvenimo skyrium (separacijos) patvirtinimo bylose

Šeimos bylų, tarp jų ir dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium, nagrinėjimo ypatumus reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau tekste – CPK) 4 dalies XIX skyrius. Prašymai dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium (separacijos) nagrinėjami šio skyriaus pirmajame ir antrajame skirsniuose nustatyta tvarka, atsižvelgiant į CK nustatytus ypatumus (CPK 386 str.). Byla dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium nagrinėjama ieškinio teisenos tvarka (CK 3.75 str. 1 d.).

Esant poreikiui, advokato kontora teikia atstovavimo paslaugas teismuose ir kitose institucijose. Paminėtina, kad byloje dėl bendro sutuoktinių prašymo patvirtinti gyvenimą skyrium (separaciją), nebūtina samdyti abiem sutuoktiniams atskirų atstovų, nes tarp sutuoktinių nėra ginčo, todėl, esant poreikiui ar pageidavimui, abu sutuoktinius gali atstovauti vienas ir tas pats advokatas ar advokato padėjėjas.