Duomenų tvarkymas

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO INTERNETO SVETAINĖJE SKYRYBU-DOKUMENTAI.LT TVARKOS APRAŠAS

(ATNAUJINTA 2021-09-18)

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Asmens duomenų tvarkymo interneto svetainėje www.skyrybu-dokumentai.lt tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) tikslas – nustatyti atliekamo duomenų tvarkymo interneto svetainėje www.skyrybu-dokumentai.lt (toliau – interneto svetainė) taisykles, tvarkomų asmens duomenų rūšis, duomenų subjektų kategorijas, subjektus, kuriems asmens duomenys gali būti atskleisti, ir tikslus, dėl kurių asmens duomenys gali būti atskleisti, saugojimo laikotarpius, technines ir organizacines asmens duomenų apsaugos priemones bei duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarką

2. Interneto svetainėje tvarkomų asmens duomenų valdytoja yra advokato padėjėja Daiva Rudzenskienė, kuri užtikrina, kad asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

3. Informacija apie duomenų valdytoją: Advokato padėjėja Daiva Rudzenskienė, vadovaujantis Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymu, Lietuvos advokatūros advokatų tarybos 2014 m. rugsėjo 18 d. sprendimu įrašyta į Lietuvos advokatų padėjėjų sąrašą, liudijimo Nr. 2741, darbo vietos adresas Advokatės Audros Betos Rekštienės kontora, Nemuno g.10-4, LT-44294, Kaunas, tel. +370 670 19095, el. paštas daiva.rudzenskiene@advokatai-kaune.lt, interneto svetainės adresas www.skyrybu-dokumentai.lt

4. Aprašas parengtas vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

5. Apraše vartojamos sąvokos: duomenų subjektas (lankytojas) – fizinis asmuo naršantis interneto svetainėje ir besinaudojantis interneto svetainės paslaugomis; kitos sąvokos atitinka Reglamente vartojamas sąvokas.

6. Asmens duomenys interneto svetainėje tvarkomi duomenų subjekto sutikimu (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas), tvarkyti duomenis būtina siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktas) ir siekiant teisėtų duomenų valdytojos interesų (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas), laikantis Reglamento (ES) 2016/679 5 straipsnio 1 dalyje nurodytų su asmens duomenų tvarkymu susijusių principų.

7. Asmens duomenys renkami tiesiogiai iš duomenų subjekto ir tvarkomi automatiniu būdu.

II SKYRIUS

DUOMENŲ SUBJEKTŲ KATEGORIJOS, TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ SĄRAŠAS IR DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAS

8. Interneto svetainėje tvarkomi šių duomenų subjektų kategorijų asmens duomenys šiais asmens duomenų tvarkymo tikslais:

8.1. asmenų, kurie susisiekia elektroniniu paštu ir pateikia užklausą, klausimus ar siunčia informaciją, ar siekia išankstinės teisinės konsultacijos rezervacijos interneto svetainėje nurodytais kontaktais, duomenys (vardas ir/arba pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono ryšio numeris) tvarkomi teisinės konsultacijos suteikimo tikslu ir/arba teisinės konsultacijos registravimo tikslu.
Duomenų subjektas, susisiekdamas su duomenų valdytoju šiame punkte nurodytais tikslais kartu patvirtina, jog duoda sutikimą, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.

III SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

9. Duomenų subjekto duomenys trečiosioms šalims neteikiami. Duomenys gali būti perduoti teisėsaugos institucijoms, esant teisėtam pagrindui ir tikslui duomenis gauti.

10. Į trečiąsias valstybes ar tarptautines organizacijas, t. y. už Europos Sąjungos ribų, asmens duomenys neperduodami, išskyrus atvejus, kai tai duomenų valdytoją įpareigoja atlikti teisės aktai ar teismai.

IV SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS

11. Aprašo 8.1. papunktyje nurodyti duomenys saugomi 1 mėnesį nuo paslaugų pagal išankstinę rezervaciją suteikimo pabaigos. Pasibaigus saugojimo terminui duomenys sunaikinami.

12. Asmens duomenys sunaikinami juos ištrinant be galimybės atkurti.

V SKYRIUS

TAIKOMOS SAUGUMO PRIEMONĖS

13. Taikomos organizacinės ir techninės asmens duomenų saugumo priemonės, skirtos apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

VI SKYRIUS

SLAPUKAI

14. Slapukai (angl. Cookie) – tai nedideli informacijos failai, kuriuos interneto svetainės lankytojo naudojamo įrenginio (kompiuterio, telefono ar planšetės) naršyklė priima iš interneto svetainės ir išsaugo juos lankytojo įrenginyje.

15. Interneto svetainėje naudojami slapukai leidžia interneto svetainei prisiminti informaciją apie lankytojo naršymo įpročius, veiksmus bei nustatymus, kad lankytojas galėtų naudotis visomis interneto svetainės galimybėmis. Taip pat slapukai leidžia stebėti lankymosi svetainėje dažnumą ir rinkti bendrą statistinę informaciją apie lankytojų skaičių.

16. Interneto svetainėje naudojami šių tipų slapukai:

16.1. Būtinieji slapukai. Šie slapukai yra būtini interneto svetainės veikimui. Slapukai leidžia naršyti interneto svetainėje ir naudotis jos funkcijomis (pvz., saugiai prisijungi prie interneto svetainės ir pan.). Būtinieji slapukai interneto svetainėje naudojami nesant lankytojo sutikimo, o tik pateikiant informaciją apie juos;

16.2. Nebūtinieji slapukai. Šio tipo slapukai naudojami interneto svetainės lankytojo sutikimu. Jeigu lankytojas nesutinka, kad į jo kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, jis gali pakeisti interneto naršyklės nustatymus ir išjungti slapukus.

17. Su Interneto svetainėje naudojamais slapukais ir jų nustatymais galite susipažinti čia: https://www.skyrybu-dokumentai.lt/slapukai/
Lankytojui atsisakius kai kurių slapukų, gali sulėtėti naršymo internete sparta, apribotas tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimas.

VII SKYRIUS

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

19. Duomenų subjektas turi teisę duomenų valdytojo nurodytu elektroniniu paštu kreiptis į duomenų valdytoją dėl klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu, t. y. turi šias teises:

19.1. teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;

19.2. teisę susipažinti su duomenimis;

19.3. teisę reikalauti ištaisyti duomenis;

19.4. teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);

19.5. teisę apriboti duomenų tvarkymą.

20. Kai duomenų subjektas nesutinka su duomenų valdytojos sprendimu, priimtu dėl pateikto prašymo, susijusio su duomenų subjekto teisių įgyvendinimu, jis turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

VIII SKYRIUS

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

21. Naudodamiesi interneto svetaine duomenų subjektai turi patvirtinti, kad yra tinkamai susipažinę su šiuo Aprašu.

22. Šis Aprašas periodiškai, bet ne rečiau kaip kartą per metus, peržiūrimas ir, prireikus, atnaujinamas.