Advokato užrašinė

2021-09-19

Gyvenimas skyrium (separacija): Bendras sutuoktinių prašymas dėl gyvenimo skyrium (separacija)

Gyvenimas skyrium (separacija) bendru sutuoktinių prašymu

Gyvenimas skyrium (separacija) pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau tekste – CK)  3.73 straipsnio 2 dalies nuostatas gali būti patvirtinta kai abu sutuoktiniai kreipiasi su bendru prašymu į teismą dėl gyvenimo skyrium patvirtinimo, jeigu dėl gyvenimo skyrium pasekmių jie yra sudarę sutartį, kurioje numato nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos, jų išlaikymo ir auklėjimo, taip pat sutuoktinių turto padalijimo ir tarpusavio išlaikymo klausimus.

Kai sutuoktiniai yra sudarę sutartį dėl gyvenimo skyrium pasekmių (CK 3.73 straipsnio 2 dalis), teismas šią sutartį patvirtina, jeigu sutartis neprieštarauja viešajai tvarkai ar iš esmės nepažeidžia nepilnamečių vaikų ar vieno sutuoktinio teisių ir teisėtų interesų. Patvirtinęs sutartį, teismas jos turinį įrašo į sprendimą (CK 3.76 straipsnio 4 dalis).

Taigi gyvenimo skyrium (separacijos) patvirtinimas abiejų sutuoktinių bendru sutikimu yra toks santuokinių santykių modifikavimo būdas, kai abu sutuoktiniai, esant įstatyme nustatytoms sąlygoms, laisva valia nutaria įforminti gyvenimą skyriumi supaprastintu būdu. Teismas, nagrinėdamas bylą dėl separacijos patvirtinimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, patikrina, ar separacija tokiu būdu gali būti patvirtinta. Teismas turi ne tik formaliai patikrinti, ar sutartyje dėl separacijos pasekmių šalys aptarė visus klausimus, kurie joje turi būti aptarti pagal CK 3.73 straipsnio 2 dalį, tačiau privalo įsitikinti, kad joje nustatytos sąlygos atitinka 3.76 straipsnio 4 dalies reikalavimus.

Sutuoktinių gyvenimas skyrium (separacija) reiškia, kad dalis sutuoktinių šeimos teisinių santykių baigiasi, tačiau dalis išlieka. Patvirtinus gyvenimą skyrium baigiasi bendras šeimos gyvenimas kaip šeimos funkcionavimo pagrindas – sutuoktiniai nebetvarko bendro ūkio, nebeprisiima bendrų prievolių, baigiasi sutuoktinių pareigos, kurios būdingos tik jiems gyvenant kartu: lojalumo, moralinės paramos pareiga (CK 3.27 straipsnio 1 dalis); pergyvenęs sutuoktinis netenka paveldėjimo teisės, mirus kitam sutuoktiniui (CK 5.7 straipsnio 1 dalies 2 punktas). 

Teismui teiktini dokumentai dėl gyvenimo skyrium (separacijos)

Gyvenimo skyrium, kaip ir santuokos nutraukimo byloje, privalo būti nuspręsta ne tik dėl gyvenimo skyrium patvirtinimo, bet ir dėl jo teisinių padarinių (CK 3.76 straipsnio 1 dalis), todėl teismui turi būti pateiktas ne tik bendras sutuoktinių prašymas dėl gyvenimo skyrium ir sutarties dėl gyvenimo skyrium pasekmių patvirtinimo, bet ir sutartis dėl gyvenimo skyrium pasekmių (CK 3.73 straipsnio 2 dalis).

Sutartyje dėl gyvenimo skyrium pasekmių sutuoktiniai turi aptarti savo nepilnamečių vaikų ir vienas kito išlaikymo, nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos klausimus, dalyvavimo juos auklėjant ir nepilnamečių vaikų bendravimo su skyrium gyvenančiu tėvu (motina) tvarką bei kitas savo turtines teises ir pareigas dėl turto pasidalijimo, prievolių kreditoriams vykdymo. Minėta, jog teismui patvirtinus, jog sutartis dėl gyvenimo skyrium pasekmių neprieštarauja viešajai tvarkai ar iš esmės nepažeidžia nepilnamečių vaikų ar vieno sutuoktinio teisių ir teisėtų interesų, teismas jos turinį įrašo į sprendimą (CK 3.76 straipsnio 4 dalis), todėl teismui teiktini dokumentai dėl gyvenimo skyrium (separacijos) turi būti parengti profesionaliai.

Bendro sutuoktinių prašymo dėl gyvenimo skyrium (separacijos) nagrinėjimas

Šeimos bylų, tarp jų ir dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium, nagrinėjimo ypatumus reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau tekste – CPK) 4 dalies XIX skyrius. Prašymai dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium (separacijos) nagrinėjami šio skyriaus pirmajame ir antrajame skirsniuose nustatyta tvarka, atsižvelgiant į CK nustatytus ypatumus (CPK 386 str.). Byla dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium nagrinėjama ieškinio teisenos tvarka (CK 3.75 str. 1 d.). 

Jeigu sutuoktiniai turi bendrų nepilnamečių vaikų, tai valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija privalo dalyvauti nagrinėjant tokią bylą ir pateikti išvadą, ar, sprendžiant gyvenimo skyrium (separacijos) klausimus, nebus pažeistos vaikų teisės (CK 3.80 straipsnis).

Separacija , , ,

Leave a Reply

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

  • Sutinku, kad man susisiekiant elektroniniu paštu ir pateikiant užklausą, klausimus ar siunčiant informaciją, ar siekiant išankstinės teisinės konsultacijos rezervacijos interneto svetainėje www.skyrybu-dokumentai.lt nurodytais kontaktais, mano asmens duomenys (vardas ir/arba pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono ryšio numeris) bus tvarkomi teisinės konsultacijos suteikimo tikslu ir/arba teisinės konsultacijos registravimo tikslu.